Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Wakuum guradyjy

 • Low temperature double cone rotary vacuum dryer

  Pes temperatura goşa konus aýlanýan vakuum guradyjy

  Jübüt konus aýlanýan vakuum guradyjy, garyşyk we wakuum guratmagy birleşdirýän guradyjy enjamdyr. Wakuum guratmak prosesi materialy möhürlenen silindrde goýmak we wakuum ulgamyny yzygiderli guradyljak materialy gyzdyrýan wagtyňyz wakuum çekmek üçin, materialyň içindäki suw basyş arkaly ýer ýüzüne ýaýramagydyr. tapawut ýa-da konsentrasiýa tapawudy, we suw molekulalary (ýa-da beýleki kondensirlenmedik gaz) materialyň üstünde ýeterlik kinetiki energiýa alýar, molekulalaryň arasyndaky özara çekişmäni ýeňip geçenden soň wakuum kamerasynyň pes basyş giňişligine ýaýraýar we şeýle gatydan bölünmegi tamamlamak üçin vakuum nasosy bilen sorulýar.

 • Low temperature rake vacuum dryer for paste

  Goýmak üçin pes temperaturaly dury wakuum guradyjy

  Bu enjam täze gorizontal partiýa wakuum guradyjy enjamdyr. Çygly material geçiriji bilen bugarýar we gyzgyn ýerdäki materialy yzygiderli aýyrmak üçin gyryjy gyjyndyryjy enjamlaşdyrylýar we konteýnerde aýlanyş akymyny emele getirýär. Suw bugarandan soň vakuum nasosy bilen çykarylýar.

 • Low temperature vacuum tray dryer

  Pes temperatura vakuum lýubo guradyjy

  Wakuum guratmak diýilýän zat, wakuum şertlerinde guradylan materiallary gyzdyrmak we guratmakdyr. Wakuum nasosy howany we çyglylygy çykarmak üçin ulanylsa, guratmagyň tizligi tizlener.

  Bellik: Kondensator ulanylsa. Materialdaky erginçini kondensator arkaly dikeldip bolýar. Eger çözüji suw bolsa, energiýa goýumlaryny tygşytlap, kondensator aýrylyp bilner.