Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Pelletleri tegelek monjuklara öwürmek üçin poslamaýan polat sferonizator

Gysga düşündiriş:

Bu enjam çygly bölejikleri owadan bölejiklere öwürmek üçin aýlanýan merkezden gaçyryş diski, üfleýji we pnewmatik pürküji ýarag bilen enjamlaşdyrylandyr. Öňki prosesde öndürilen çyg bölejikleri aýlanýan merkezden gaçyryş diskine salyň, üfleýjini işe giriziň we aýlanýan merkezden gaçyryş diskini başlaň, çygly bölejikler ýyllyk boşluk howasynyň täsirine, merkezden gaçyryş güýjüne we özleriniň agyrlyk güýji we aýlaw ýüpi görnüşinde hereket edýärler. Örän ýokary sferikli toplaryň emele gelmegi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulanyş barada umumy syn

Bu enjam çygly bölejikleri owadan bölejiklere öwürmek üçin aýlanýan merkezden gaçyryş diski, üfleýji we pnewmatik pürküji ýarag bilen enjamlaşdyrylandyr. Öňki prosesde öndürilen çyg bölejikleri aýlanýan merkezden gaçyryş diskine salyň, üfleýjini işe giriziň we aýlanýan merkezden gaçyryş diskini başlaň, çygly bölejikler ýyllyk boşluk howasynyň täsirine, merkezden gaçyryş güýjüne we özleriniň agyrlyk güýji we aýlaw ýüpi görnüşinde hereket edýärler. Örän ýokary sferikli toplaryň emele gelmegi.

Bu ulgam, poroşok materiallaryny we baglaýjylary garyşdyryp, ýumşak materiallary ýasamak, soňra ýumşak materiallary sütün bölejiklerine çykarmak we sferik bölejikleri aşa ýokary sferikli etmek üçin sferik atyş partlaýjy maşyna goýmakdyr. Enjam artykmaç suwy guradýar we zerur sferiki bölejikleri alýar.

Ulgam düzümi: garyşyk + deslapky granulasiýa + tegelek + guratmak + elek = taýýar önüm

Garyşyk: CH garyjy mikser ýa-da beýleki mikserler (garyşyk görnüşi); granulasiýa; ZL aýlawly ekstruziýa granulýatory ýa-da YK swing granulýatory (granulasiýa görnüşi); tegelek; QZL tegelek granulýator; guratmak: GFG ýokary öndürijilikli rattan guradyjy, FG gaýnadýan guradyjy, peç ýa-da başgalar; Ekran: ZS titreýän ekran ýa-da beýlekiler

QZL series spheronizer 001

Öňki prosesde öndürilen çyg bölejikleri aýlanýan merkezden gaçyryş diskine salyň, çygly bölejikler annulus howasynyň, aýlanýan merkezden gaçyryş güýjüniň we öz agyrlyk güýjüniň täsirine düşer we halka görnüşi görnüşinde hereket eder we spreý köp suwuk pürküji ýaragyň üsti bilen amatly ugurdan hereket edýän material gatlagyna. Formula suwuklygyna ýokary sferikli bölejikler emele gelýär. Principleörelge aýlanýan suwuklandyrylan düşege meňzeýär.

Adaty goşundylar: omeprazol bölejikleri, aspirin bölejikleri, iýmit ferment bölejikleri, natriý sulfat bölejikleri, goşma parasetamol bölejikleri, katalizatorlar, VB2 film bölejikleri

Aýratynlyklary

Blower ilki dänäni has çalt we taýýar önümi has owadanlaşdyrýan motor ýygylygyny öwürmek bilen üpjün edilip bilner.
Saýlaw aýlaw stoly önümiň gözelligini ýokarlandyrmak üçin iki tizlikli hereketlendirijini kabul edýär.
Materiallar howa geçirmeýän gaplarda işleýär, tozan uçmaýar, howpsuz işleýär.

Spesifikasiýa

230

400

550

700

1000

1300

Kuwwat (Kw)

0.75

2.2

3

3.7

5.5

7.5

Göwrümi (kg / sag)

2.5-4

5-8

10-50

40-80

70-200

100-30


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň