Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Guradyjy spreý

 • Herb extract spray dryer with air broom

  Howa süpürgi bilen ösümlik ekstrakt spreý guradyjy

  Soňky ýyllarda meniň ýurdumda adaty Hytaý lukmançylygy ekstraktlaryny guratmak tehnologiýasy ep-esli ösüş gazandy we ösen ekstrakt guratmak tehnologiýasy we enjamlary belli bir derejede öňe sürüldi, ýöne guradyş prosesini optimizasiýa we enjamlary gowulandyrmak boýunça gözlegler henizem güýçlendirilmeli. Lanlong guratmak, adaty hytaý lukmançylygynyň ekstrakt guratmak tehnologiýasynyň ösüş ýagdaýyna esaslanýar we gutyny guratmak, spreý guratmak we wakuum guratmak ýaly umumy guratmak tehnologiýalarynyň ýörelgesine, enjamlarynyň ýagdaýyna we tehniki aýratynlyklaryna esaslanýar, dürli guradyş usullaryny seljerýär. adaty hytaý lukmançylygyny siňdirmek üçin.

 • Small lab spray dryer evaporate 3L/H

  Ownuk laboratoriýa pürküji guradyjy 3L / H bugarýar

  HF-3L kiçi pürküji guradyjy (kiçi pürküji guradyjy / pilot pürküji guradyjy) we esasan azyk, lukmançylyk we himiýa kärhanalarynyň uniwersitetlerinde, gözleg institutlarynda we barlaghanalarynda mikro bölejik tozy öndürmek üçin amatlydyr. Emulsiýa we süspansiýa ýaly ähli çözgütler üçin amatly. Giň spektrli ulanylýar we biologiki önümler, biologiki pestisidler, ferment preparatlary we ş.m. ýaly ýylylyga duýgur materiallary guratmak üçin amatly, sebäbi sepilen materiallar duman ýaly bölejiklere sepilende diňe ýokary temperatura sezewar bolýar, şonuň üçinem olar diňe derrew gyzdyrylýar.

 • Stainless steel spray dryer evaporate 5L/H

  Poslamaýan polat pürküji guradyjy 5L / H bugarýar

  LPG-5 Pilot / Lab Spray Guradyjy, suwuk guratma pudagynda gaýtadan işlemek üçin giňden ulanylýar. Hususan-da, poroşok, granula öndürmek ýa-da gaty önümi ergin, emulsiýa, togtadyjy suwuk we nasos pastasy suwuklygy üçin blokirlemek üçin amatlydyr. Şonuň üçin granulanyň ululygynyň paýlanyşy, soňky çyglylyk, köp dykyzlyk, taýýar önümiň granula görnüşi takyklyk standartyna laýyk gelmeli bolsa, spreý guratmak ideal prosesdir.