Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Aýlanýan gap guradyjy

  • Rotray tray dryer for drying chemical powder and pellets

    Himiki poroşoklary we bölejikleri guratmak üçin gap-gaç guradyjy

    Gatnaşyk görnüşi üznüksiz guradyjy, ýokary derejede geçiriji görnüşli üznüksiz guradyjy enjamdyr. Özboluşly gurluşy we iş ýörelgesi, ýokary ýylylyk netijeliliginiň, az energiýa sarp edilişiniň, kiçi aýak yzynyň, ýönekeý konfigurasiýanyň, amatly işleýişiň we gözegçiligiň we amatly iş gurşawynyň aýratynlyklaryny kesgitleýär. Himiki serişdelerde, lukmançylykda, pestisidlerde, iýmitde, iýmitde we oba hojalygynda giňden ulanylýar. Önümi gaýtadan işlemek ýaly pudaklarda guradyş amallary. Dürli pudaklarda iş ýüzünde gowy garşylanýar. Indi üç görnüşli atmosfera basyşy, howa geçirijiligi, wakuum, 1200, 1500, 2200, 3000 dört görnüşi öndürýär, A (uglerod polat), B (materiallar bilen poslamaýan polat), C (B esasynda bug turbalaryny goşuň) ) Roadol, esasy şaha we ýaý poslamaýan polatdan, silindr we örtük poslamaýan polatdan örtülendir).