Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Önümler

 • Rotary extrude granulator for cylinder shape pellets

  Silindr şekilli bölejikler üçin öwrümli ekstrud granulýator

  Aýlanýan granulýatoryň materialy bilen kontakt bölegi owadan görnüşi, göwnejaý gurluşy, ýokary granulasiýa emele geliş tizligi, owadan granulalar, awtomatiki usulda zyňylmagy, el bilen zyňylmagy sebäpli bölejikleriň zeperlenmeginiň öňüni almak we akymyň işlemegi üçin poslamaýan polatdan ýasalýar.

 • Stainless steel spheronizer for shaping pellets into round beads

  Pelletleri tegelek monjuklara öwürmek üçin poslamaýan polat sferonizator

  Bu enjam çygly bölejikleri owadan bölejiklere öwürmek üçin aýlanýan merkezden gaçyryş diski, üfleýji we pnewmatik pürküji ýarag bilen enjamlaşdyrylandyr. Öňki prosesde öndürilen çyg bölejikleri aýlanýan merkezden gaçyryş diskine salyň, üfleýjini işe giriziň we aýlanýan merkezden gaçyryş diskini başlaň, çygly bölejikler ýyllyk boşluk howasynyň täsirine, merkezden gaçyryş güýjüne we özleriniň agyrlyk güýji we aýlaw ýüpi görnüşinde hereket edýärler. Örän ýokary sferikli toplaryň emele gelmegi.

 • High speed wet type rapid shear granulator

  Speedokary tizlikli çygly görnüşli çalt gyrkyjy granulýator

  Poroşok materialy we baglaýjy, silindr gapda aşaky garyndydan doly garylyp, çygly ýumşak material emele getirýär we soňra gapdal oturdylan ýokary tizlikli eriş bilen birmeňzeş çyg bölejiklerine bölünýär. Speedokary tizlikli garyşyk granulýator ýelken bilen goldanýar, küýze gap, garyjy aýlanma we kesýän uçýan pyçak hereketlendiriji hereketlendiriji güýç bolup, material garyşýan pyçak bilen garylýar, material ýykylýar we birmeňzeş garylýar. gysga wagtyň içinde, soň bolsa uçýan pyçak bilen ýasaldy. Bölejikler ahyrsoňy çykaryş portundan aýrylýar we dürli ululykdaky bölejikleriň enjamlaryny almak üçin hereketlendiriji we kesilýän pyçagyň aýlanma tizligi üýtgedilýär.

 • Ocsillating granulator for making food and pharmaceutical pellets

  Iýmit we derman öndüriji bölejikleri ýasamak üçin oklaýjy granulýator

  Yrgyldadýan granulýator zerur granulalara çygly poroşok ýa-da blok ýaly gury materialy ösdürýär. Çygly poroşok garyndysy, granulalary ýasamak üçin aýlanýan deprekiň polo positiveitel we otrisatel aýlanmagy astynda ekrandan mejbury geçmek üçin ulanylýar. enjamlar.

  Bu enjam esasan derman, himiýa, azyk we beýleki pudaklarda dürli şekilli önümlere guradylan bölejikleriň dürli aýratynlyklaryny öndürmek üçin ulanylýar. Şeýle hem, enjam bloklara kondensirlenen gury materiallary ezmek üçin ulanylyp bilner. Böleklere ýüz tutýan ähli materiallar poslamaýan polatdan ýasalýar. Material önümçilik.

 • Stainless steel ultra-fine grinder 200 to 450mesh

  Poslamaýan polat ultra inçe ýylmaýjy 200 - 450 mesh

  Bu enjam üç bölekden durýar: esasy maşyn, kömekçi maşyn we elektrik dolandyryş gutusy. Ykjam dizaýny we ýerlikli gurluşy bar. Ony ýuwýan görnüşi bar we ekrany ýok. Enjam, bir wagtyň özünde ezmegi we bahalandyrmagy tamamlap bilýän bahalandyryş mehanizmi bilen enjamlaşdyrylandyr. Negativearamaz basyş geçiriji, eziji işiň boşlugynda emele gelen ýylylygy yzygiderli çykarýar, şonuň üçin ýylylyga duýgur materiallary ezmek üçin hem amatlydyr. Bu enjamyň köp sanly amaly bar, önümçilik prosesi üznüksiz we çykaryjy bölejikleriň ululygy sazlanýar; himiki maddalar, iýmit, derman, kosmetika, boýaglar, rezinler we gabyklar ýaly dürli materiallary ezmek we toparlara bölmek bilen meşgullanýar.

 • FL one step fluid bed dryer with granulating and drying function

  Granulirlemek we guratmak funksiýasy bilen bir basgançakly suwuk düşek guradyjy

  Derman granulýasiýasy we örtük. Granulýasiýa: planşet granulalary, granulalar üçin granulalar, kapsulalar üçin granulalar. Örtük: granulalaryň we dermanlaryň gorag gatlagy, reňk taýýarlanyşynyň haýal çykmagy, film, enterik örtük. Iýmit granulýasiýasy we örtük. Bişen şeker, kofe, kakao tozy, ýag poroşok şiresi, aminokislotalar, tagamlar, soganly iýmit. Pestisidler, pigmentler, boýaglar, granulasiýa. Gury poroşok, granula we blok materiallary.

 • Herb medicine grinder with hammer blade

  Çeňňek pyçakly ösümlik derman ýylmaýjy

  Gurluşyk derman, azyk, himiýa we beýleki pudaklar üçin amatly. Howany sowatmak we ekrany ýok ýaly birnäçe funksiýa bilen bu enjam süýümli materiallary ezmek we guratmak üçin amatly täsir edýär. Beýleki içerki modeller bilen deňeşdirilende önümiň temperaturasy pes, bölejikleriň ululygy birmeňzeşdir we iýip bolýan şeker, plastmassa tozy, Hytaý lukmançylygy ýaly ýylylyga duýgur materiallary ezmek we belli bir ýaglylygy öz içine alýan materiallar. Ösümlik kökleri, baldaklary we ş.m.

 • High efficient grinder with hammer blade for fiber

  Süýüm üçin çekiç pyçagy bilen ýokary täsirli ýylmaýjy

  GFS ýokary öndürijilikli pulwerizator garyşyk poroşok sepmek usuly esasynda işlenip düzüldi we işlenip düzüldi. Bu ýokary tizlikli enjam. Ezilen materialyň ýokary tizlikli aýlanýan pyçak bilen ezilmegi üçin bir tarapynda çalt kesilen pyçak, beýleki tarapynda dört urgyly pyçak kabul edýär. GFS ýokary öndürijilikli pulwerizator dürli fiziki derslere görä dürli şekilli we ululykdaky dürli pyçaklary hem saýlap biler we bölejikleriň ululygyny ekrandan alyp bolýar.

 • Multi functional pin mill for food and pharma

  Iýmit we derman üçin köp funksiýaly pin degirmeni

  Universalhliumumy pulwerizator dişli täsiriň, sürtülmäniň we maddy täsiriň utgaşdyrylan täsirleri arkaly süýşürilen zatlary ezmek üçin hereketli dişli diskiň we kesgitlenen dişli diskiň ýokary tizlikli otnositel hereketini ulanýar. Bu enjam gurluşy boýunça ýönekeý, berk, işleýşinde durnukly we gowy eziji täsir edýär. Ezilen material esasy maşynyň üweýiş kamerasyndan gönüden-göni çykarylyp bilner we bölejikleriň ululygyny dürli duralgalar bilen mesh ekranlaryny üýtgetmek arkaly alyp bolýar. Mundan başga-da, enjamyň hemmesi poslamaýan polatdyr.

 • Stainless steel coarse crusher with discharge 0.5 to 5mm

  0,5-5 mm aralygynda poslamaýan polatdan ýasalan döwüjisi

  CSJ seriýaly gaty döwüjisi derman, himiýa, metallurgiýa, azyk, gurluşyk we beýleki pudaklar üçin amatly. Güýçli we kyn materiallary gaýtadan işlemek üçin, şol sanda süýümlendiriji plastmassalar, polat simler we ş.m., birleşdirilen gaýa çip ýylmaýjy mikro-pulwerizasiýanyň deslapky prosesi üçin goldaw enjamy hökmünde hem ulanylyp bilner.

 • Stainless steel v shape mixer for powder blending

  Poroşok garyşmagy üçin poslamaýan polat v şekilli mikser

  V görnüşli mikser seriýaly önümler himiýa, azyk, derman, iýmit, keramika, metallurgiýa we beýleki pudaklarda poroşok ýa-da granula materiallaryny garyşdyrmak üçin amatly ýokary öndürijilikli asimmetrik garyjydyr. Enjamyň göwnejaý gurluşy, ýönekeý işleýşi, howa geçirijiligi, amatly iýmitlenmegi we zyňylmagy bar we silindr (el bilen ýa-da wakuum bilen iýmitlendirmek) arassalamak aňsat poslamaýan polatdan ýasalýar. Kärhananyň esasy enjamlaryndan biridir. Dermanhana we himiýa senagaty üçin amatly.

 • Double screw cone mixer for powder mixing

  Poroşok garyşdyrmak üçin goşa nurbat konus mikseri

  Himiki tehnikanyň bu görnüşi garyşyk materiallara giň uýgunlaşýar, ýylylyga duýgur materiallary gyzdyrmaýar, iýmit önümlerine basyş etmeýär we granula materiallaryny üýşürmeýär, materiallary uly kontrast agramlary we dürli bölejik ölçegleri bilen garyşdyrmak çipiň bölünmegine sebäp bolmaz.

  Jübüt gelix konus mikseriniň hytaý ady ýörite himiki enjam bolup, giň ulanylýar. Lukmançylyk, himiýa senagaty, azyk, gurluşyk materiallary we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

123 Indiki> >> Sahypa 1/3