Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Habarlar

 • Kiçijik spreý guradyjy p ...

  1. Spreý guradyjy, Hytaýda ýeke-täk awtomatiki dolandyryş we el bilen dolandyrmagyň kombinasiýasy bolan uly reňkli sensor ekranyny kabul edýär; 2. Doly awtomatiki dolandyryş: Bir düwmä başlamak, pürküji prosesiniň parametrlerini kesgitlänsoň, temperatura öňünden kesgitlenen temperatura, peri ...
  Koprak oka
 • iki suwuk pürküji guradyjy iş prinsipi

  Merkezden gaçyryş iki suwuklyk pürküji guradyjy, kompaniýamyz tarapyndan öndürilen goşa maksatly pürküji guradyjy. Merkezden gaçyryş atomizasiýa spreýi, damjalary duman etmek üçin ýokary tizlikde aýlanmak üçin merkezden gaçyryş atomizasiýa diskini ulanýar. Bu atomizasiýa usuly bilen öndürilen inçe poroşok gaty birmeňzeş we t ...
  Koprak oka
 • Hytaýda ownuk pürküji guradyjy programmalar

  Ownuk pürküji guradyjy, esasanam uniwersitetlerde, gözleg institutlarynda we azyk, lukmançylyk we himiýa kärhanalarynda mikro bölejik tozy öndürmek üçin amatlydyr. Emulsiýalar we süspansiýalar ýaly ähli çözgütlere giňden degişlidir. Heatylylyk duýgurlygyny guratmak üçin amatly ...
  Koprak oka
 • Ownuk pürküji guradyjynyň ýokary derejeli özleşdirilmegi

  Özbaşdak işlenip düzülen we öndürilen eksperimental uly göwrümli pürküji guradyjy, esasan, uniwersitetlerde, gözleg institutlarynda we azyk, lukmançylyk we himiýa kärhanalarynyň barlaghanalarynda mikro bölejik tozy öndürmek üçin amatlydyr. Munuň ýaly ähli çözgütlere giň spektrli ...
  Koprak oka
 • Ownuk pürküji guradyjy, eksperimental spreý gury ...

  önümiň beýany Spreý guratmak, suwuk emele getiriş we guratmak pudagynda iň köp ulanylýan prosesdir. Erginlerden, emulsiýalardan, süspansiýalardan we pasta suwuk materiallardan tozan we granuladan gaty önüm öndürmek üçin iň amatlydyr. Şonuň üçin bölejikleriň ululygy paýlananda ...
  Koprak oka
 • Hovione global giňeltmek taslamasyny meýilleşdirýär, ...

  “Hovione”, Nýu Jersiden Portugaliýa çenli önümçiligini giňeltmek arkaly global derejä çykýar. CDMO geçen hepde dünýädäki önümçilik kuwwatyny 25 göterim ýokarlandyrmak üçin Portugaliýada, Irlandiýada we Nýu Jerside 170 million dollar maýa goýjakdygyny mälim etdi. Bu ädim üznüksiz tagallalardan soň ...
  Koprak oka
 • iki sany ZPG-500 vakuum guradyjy Malaýziýa iberýär

  Gurallaryň we dolandyryş ulgamynyň garnituralarynyň markasy näme? Wakuum guradyjynyň dolandyryş ulgamy, pürküji guradyjydan has ýönekeý. Elektrik komponetleriň köpüsi spreý guradyjydaky ýalydyr. Nasosyň we motoryň markasy näme? Ygtybarlymy we aňsatmy ...
  Koprak oka
 • Pes temperatura rota barada soraglar ...

  Önümçilik işimiz üçin 1 X ZPG-500, 1 X ZPG-750 we 1 X ZPG-2000 guradyjylaryňyzyň üçüsini satyn almagy göz öňünde tutýarys. 1) Guradyjyny galyň süýüm bilen iýmitlendirmelimi ýa-da suwuk ergin bilen iýmitlendirip, bugda buglaýjy hökmünde ulanyp bolarmy ...
  Koprak oka
 • gowşurmazdan ozal synagda ultrafine degirmeni

  Ultrafine ýylmaýjy, kimdir biri super poroşok ýasamak üçin ony howa klassifikatory ýylmaýjy diýip hem atlandyrýar. Ultrafine ýylmaýjy ekransyz ýylmaýjydyr Ultrafin pulwerizatoryň inçeligi, bahalandyryjy motoryň + iýmitlendiriji motoryň tizligi bilen dolandyrylýar. Bahalandyryş motorynyň we iýmitlenmegiň tizligi ...
  Koprak oka
 • iki sany ZPG-500 aýlawly vakuum guradyjy ...

  Iki sany ZPG-500 aýlawly vakuum guradyjy işe girizilýär, Maýlaýziýa iberiler. Bu iki wakuum guradyjy, ekstrakt ösümlik pastasyndan erginleri aýyrmak üçin ulanylar. Atingyladyş çeşmesi, müşderiniň talaby hökmünde, 70 below-dan pes guradyjy gyzgyn suw, gyzgyn suw ulanylýar. Iki we ...
  Koprak oka
 • Malaýziýanyň müşderisi üçin iki sany vakuum guradyjy ...

  Önümde çözüji mazmuny galança çözüjini aýyrmagyň maksady <0.004% Wakuum guradyjy / bugarýan iýmit materialy: akýan suwuklyk (ýag ​​önümi) Kuwwaty: 200 kg / partiýa Iýmit düzümi: 5% çözüji + 95% önüm Material: SS304 Temperatura: 40 Wakuum astynda -45 gradus C ...
  Koprak oka
 • inerener iýmit goşundy garyndysyna gelýär ...

  Bu gün in engineenerimiz Guizhou prowisine geldi, iýmit goşundylaryny öndürýän Guýangdaky bir müşderini görüň. Biziň inerenerimiz iýmit goşundy mikseriniň iş ýagdaýyny barlady, bu goşa nurbat mikser üç ýyl bäri gaty gowy işleýär, müşderi enjamlarymyz bilen gaty berkleşýär, olar çykjak ...
  Koprak oka
12 Indiki> >> Sahypa 1/2