Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Garyşyk maşyn

 • Stainless steel v shape mixer for powder blending

  Poroşok garyşmagy üçin poslamaýan polat v şekilli mikser

  V görnüşli mikser seriýaly önümler himiýa, azyk, derman, iýmit, keramika, metallurgiýa we beýleki pudaklarda poroşok ýa-da granula materiallaryny garyşdyrmak üçin amatly ýokary öndürijilikli asimmetrik garyjydyr. Enjamyň göwnejaý gurluşy, ýönekeý işleýşi, howa geçirijiligi, amatly iýmitlenmegi we zyňylmagy bar we silindr (el bilen ýa-da wakuum bilen iýmitlendirmek) arassalamak aňsat poslamaýan polatdan ýasalýar. Kärhananyň esasy enjamlaryndan biridir. Dermanhana we himiýa senagaty üçin amatly.

 • Double screw cone mixer for powder mixing

  Poroşok garyşdyrmak üçin goşa nurbat konus mikseri

  Himiki tehnikanyň bu görnüşi garyşyk materiallara giň uýgunlaşýar, ýylylyga duýgur materiallary gyzdyrmaýar, iýmit önümlerine basyş etmeýär we granula materiallaryny üýşürmeýär, materiallary uly kontrast agramlary we dürli bölejik ölçegleri bilen garyşdyrmak çipiň bölünmegine sebäp bolmaz.

  Jübüt gelix konus mikseriniň hytaý ady ýörite himiki enjam bolup, giň ulanylýar. Lukmançylyk, himiýa senagaty, azyk, gurluşyk materiallary we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

 • Three dimensional mixer for pharmaceutical powder

  Derman tozy üçin üç ölçegli mikser

  Üç ölçegli hereket garyjy, derman, himiýa, azyk, ýeňil senagat, elektronika, tehnika, magdan we metallurgiýa, milli goranyş senagaty we ylmy pudrada poroşok we granular materiallaryň ýokary birmeňzeş garyndysy üçin ulanylýan mikserdir. gözleg bölümleri. Arka geçişiniň garyş tizligi 99,9% -den ýokary we takyklyk bilen ýalpyldy.

 • Stainless steel rapid shear mixer for food and pharma

  Iýmit we derman üçin poslamaýan polatdan çalt gyrkyjy mikser

  Dik ýokary tizlikli we ýokary netijelilik garyjy, poroşok materiallaryny garyşdyrmak üçin ýörite işlenip düzülen ýokary tizlikli we ýokary netijelilik garyjy enjamdyr. Dürli poroşok materiallaryny suw bilen çygly materiallara garyşdyrmak, azyk, derman we beýleki pudaklarda ençeme ýyl bäri çözmek kyn bolan mesele. Öndürijileriň köpüsi çukur mikserlerini, V şekilli mikserleri, iki ölçegli mikserleri, üç ölçegli mikserleri we beýleki garyşyk enjamlaryny ulanýarlar, ýöne uzak garyş wagty, deň däl garyşyk, ownuk tegelek we has ownuk bölekler ýaly umumy meseleler bar.

 • Big capacity two dimensional rotary drum mixer

  Uly göwrümli iki ölçegli aýlaw deprek garyjy

  Iki ölçegli mikser, adyndan görnüşi ýaly, iki ölçegli hereket garyjysynyň doly ady, aýlanýan deprek bir wagtyň özünde iki tarapa hereket edip bilýän mikseri aňladýar. Iki hereket ugry aýlanýan deprekiň aýlanmagy we aýlanýan deprek swing çarçuwasy bilen süýşýär. Deprekde garylmaly material deprek bilen aýlanýar, süýşýär we garylýar. Şol bir wagtyň özünde, garyşyk hereketi deprek çalmagy bilen çepden saga we arka we öňe geçýär. Bu iki hereketiň bilelikdäki hereketi astynda material gysga wagtyň içinde doly alynýar. Garyşyk.

 • Lab flat cone mixer for pilot

  Uçarman üçin tekiz konus mikser

  Laboratoriýa tekiz konus garyndysy, aýlanýan deprek bir wagtyň özünde iki tarapa hereket edip bilýän mikseri aňladýar. Iki hereket ugry aýlanýan deprekiň aýlanmagy we aýlanýan deprek swing çarçuwasy bilen süýşýär. Deprekde garylmaly material deprek bilen aýlanýar, süýşýär we garylýar. Şol bir wagtyň özünde, garyşyk hereketi deprek çalmagy bilen çepden saga we arka we öňe geçýär. Bu iki hereketiň bilelikdäki hereketi astynda material gysga wagtyň içinde doly alynýar. Garyşyk.

 • Small portable lab v mixer

  Kiçi göçme laboratoriýa v mikser

  Laboratoriýa V görnüşli mikser, laboratoriýada iki görnüşli gury poroşok we granula materiallaryny garyşdyrmak üçin ulanylýar.

  V şekilli mikseriň garyşyk barreli özboluşly gurluşa eýedir we V görnüşli silindrdäki material birmeňzeş garyşmak maksadyna ýetmek üçin mehaniki geçiriş arkaly yza öwrüler.

 • Rotary double cone mixer for mixing powder

  Poroşok garyşdyrmak üçin öwrümli goşa konus mikser

  Jübüt konus garyndysy, dürli tozanlary aýlanýan bakyň üsti bilen birmeňzeş garyşdyrýan garyş enjamyna degişlidir. Iki konusly mikser, wakuum daşamak ýa-da emeli usulda goşa konusly konteýner bilen iýmitlenýän we konteýneriň üznüksiz aýlanmagy bilen aýlanýan poroşok ýa-da granular materialyň bir görnüşidir. Material, mehaniki enjamlaryň birmeňzeş garyşmagyny gazanmak üçin gapda çylşyrymly täsir hereketini amala aşyrýar.