Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Goýmak üçin pes temperaturaly dury wakuum guradyjy

Gysga düşündiriş:

Bu enjam täze gorizontal partiýa wakuum guradyjy enjamdyr. Çygly material geçiriji bilen bugarýar we gyzgyn ýerdäki materialy yzygiderli aýyrmak üçin gyryjy gyjyndyryjy enjamlaşdyrylýar we konteýnerde aýlanyş akymyny emele getirýär. Suw bugarandan soň vakuum nasosy bilen çykarylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iş prinsipi

Bu enjam täze gorizontal partiýa wakuum guradyjy enjamdyr. Çygly material geçiriji bilen bugarýar we gyzgyn ýerdäki materialy yzygiderli aýyrmak üçin gyryjy gyjyndyryjy enjamlaşdyrylýar we konteýnerde aýlanyş akymyny emele getirýär. Suw bugarandan soň vakuum nasosy bilen çykarylýar.

Wakuum dyrnagyny guratýan enjam, materialy gytaklaýyn gyzdyrmak we ýokary vakuum astynda tükenmek üçin ýyladyjy kurtka we içi boş dyrnak goluny ulanýar, şonuň üçin ýokary temperatura çydamly däl, ýokary temperaturada aňsat okislenýär ýa-da bolýar guradylanda poroşok öndürmäge ýykgyn edýär we guradyş döwründe aýrylan bug bilen dikeldilmeli materiallaryň guradylyşy. Wakuum dyrma guradyjyda guradyljak materialyň girişiniň çyglylygy 90% -e, iň pes derejesi bolsa 15% -e ýetýär. Guradyljak material süýümli, pasta, granula, poroşok ýa-da süýümli bolup biler.

Guradylan material gabygyň ýokarky böleginiň ortasyndan goşulýar. Yzygiderli aýlanýan dyrnak dişleriniň garyşmagy bilen, material gabyk diwaryna degeninde ýüzü yzygiderli täzelenýär. Guradylan material gytaklaýyn bug ýa-da gyzgyn suw bilen gyzdyrylýar, şeýlelik bilen material bugarýar we buglanan suw wakuum nasosy tarapyndan wagtynda sorulýar ... Guradyş işiniň ýokary wakuum derejesi sebäpli, umuman alanyňda diapazony 400-700mmHg, guradyljak materialyň üstündäki suw buglarynyň basyşy, guradyjy jaýdaky bugarmak giňişligindäki suw buglarynyň basyşyndan has uly, bu çyglylygyň we ýerüsti çyglylygyň çykmagy üçin peýdalydyr. guradylan material. Guramak maksadyna ýetmek üçin guradylýan materialyň çyglylygynyň hereketine amatly.

Gurluşyň çyzgysy

Sketch of structure11

Öndürijilik aýratynlyklary

Bu enjam, uly ýylylyk geçiriji we ýokary ýylylyk netijeliligi bilen uly meýdany interlayer ýyladyş usulyny kabul edýär.
Bu enjam, silindrde materialyň yzygiderli aýlanyş ýagdaýyny emele getirmek üçin garyjy enjamlar bilen üpjün edilendir, bu bolsa materialyň gyzdyrylmagynyň birmeňzeşligini hasam ýokarlandyrýar.
Bu enjam, süýümleri guratmak, materiallary ýelmemek we ýelmemek üçin garyjy enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.

rake vacuum dryer05
rake vacuum dryer02
rake vacuum dryer03

Materiallara uýgunlaşyň

Derman, azyk, himiýa we beýleki pudaklarda aşakdaky materiallary guradyň;
Süýüm, pasta we poroşok materiallary üçin amatly;
Pes temperaturany guratmagy talap edýän ýylylyk duýgur materiallar;
Oxeňil okislenýän, partlaýjy, güýçli gaharlandyryjy, ýokary zäherli materiallar;
Organiki erginleri dikeltmegi talap edýän materiallar.

Tehniki parametrler

Haryt / Ady

birligi

görnüşi

ZPG-500

ZPG-750

ZPG-1000

ZPG-1500

ZPG-2000

ZPG-3000

ZPG-4000

ZPG-5000

ZPG-6000

Iş göwrümi

L

300

450

600

900

1200

1800

2400

3000

3600

Atingyladyş meýdany

m2

3.2

4.4

5.1

6.3

8.1

10.6

12.3

14.2

16.5

Ynkylap

rpm

 

 

 

8 ~ 18

 

 

 

 

 

Kuwwat

kw

4

5.5

5.5

7.5

7.5

11

15

18.5

22

Kurtkanyň dizaýn basyşy

MPa

0.3

Silindrdäki basyş

Mpa

-0.096-0.15

Bellikler: çig malyň aýratynlyklary we howanyň we howanyň temperaturasy bilen baglanyşykly suwuň bugarýan mukdary. Önümleri yzygiderli täzelemek bilen baglanyşykly parametrler çalşylýar, öňünden yglan etmeýär, bagyşlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň