Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Öýjükli maşyn

 • Stainless steel ultra-fine grinder 200 to 450mesh

  Poslamaýan polat ultra inçe ýylmaýjy 200 - 450 mesh

  Bu enjam üç bölekden durýar: esasy maşyn, kömekçi maşyn we elektrik dolandyryş gutusy. Ykjam dizaýny we ýerlikli gurluşy bar. Ony ýuwýan görnüşi bar we ekrany ýok. Enjam, bir wagtyň özünde ezmegi we bahalandyrmagy tamamlap bilýän bahalandyryş mehanizmi bilen enjamlaşdyrylandyr. Negativearamaz basyş geçiriji, eziji işiň boşlugynda emele gelen ýylylygy yzygiderli çykarýar, şonuň üçin ýylylyga duýgur materiallary ezmek üçin hem amatlydyr. Bu enjamyň köp sanly amaly bar, önümçilik prosesi üznüksiz we çykaryjy bölejikleriň ululygy sazlanýar; himiki maddalar, iýmit, derman, kosmetika, boýaglar, rezinler we gabyklar ýaly dürli materiallary ezmek we toparlara bölmek bilen meşgullanýar.

 • Herb medicine grinder with hammer blade

  Çeňňek pyçakly ösümlik derman ýylmaýjy

  Gurluşyk derman, azyk, himiýa we beýleki pudaklar üçin amatly. Howany sowatmak we ekrany ýok ýaly birnäçe funksiýa bilen bu enjam süýümli materiallary ezmek we guratmak üçin amatly täsir edýär. Beýleki içerki modeller bilen deňeşdirilende önümiň temperaturasy pes, bölejikleriň ululygy birmeňzeşdir we iýip bolýan şeker, plastmassa tozy, Hytaý lukmançylygy ýaly ýylylyga duýgur materiallary ezmek we belli bir ýaglylygy öz içine alýan materiallar. Ösümlik kökleri, baldaklary we ş.m.

 • High efficient grinder with hammer blade for fiber

  Süýüm üçin çekiç pyçagy bilen ýokary täsirli ýylmaýjy

  GFS ýokary öndürijilikli pulwerizator garyşyk poroşok sepmek usuly esasynda işlenip düzüldi we işlenip düzüldi. Bu ýokary tizlikli enjam. Ezilen materialyň ýokary tizlikli aýlanýan pyçak bilen ezilmegi üçin bir tarapynda çalt kesilen pyçak, beýleki tarapynda dört urgyly pyçak kabul edýär. GFS ýokary öndürijilikli pulwerizator dürli fiziki derslere görä dürli şekilli we ululykdaky dürli pyçaklary hem saýlap biler we bölejikleriň ululygyny ekrandan alyp bolýar.

 • Multi functional pin mill for food and pharma

  Iýmit we derman üçin köp funksiýaly pin degirmeni

  Universalhliumumy pulwerizator dişli täsiriň, sürtülmäniň we maddy täsiriň utgaşdyrylan täsirleri arkaly süýşürilen zatlary ezmek üçin hereketli dişli diskiň we kesgitlenen dişli diskiň ýokary tizlikli otnositel hereketini ulanýar. Bu enjam gurluşy boýunça ýönekeý, berk, işleýşinde durnukly we gowy eziji täsir edýär. Ezilen material esasy maşynyň üweýiş kamerasyndan gönüden-göni çykarylyp bilner we bölejikleriň ululygyny dürli duralgalar bilen mesh ekranlaryny üýtgetmek arkaly alyp bolýar. Mundan başga-da, enjamyň hemmesi poslamaýan polatdyr.

 • Stainless steel coarse crusher with discharge 0.5 to 5mm

  0,5-5 mm aralygynda poslamaýan polatdan ýasalan döwüjisi

  CSJ seriýaly gaty döwüjisi derman, himiýa, metallurgiýa, azyk, gurluşyk we beýleki pudaklar üçin amatly. Güýçli we kyn materiallary gaýtadan işlemek üçin, şol sanda süýümlendiriji plastmassalar, polat simler we ş.m., birleşdirilen gaýa çip ýylmaýjy mikro-pulwerizasiýanyň deslapky prosesi üçin goldaw enjamy hökmünde hem ulanylyp bilner.