Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Granullaýjy maşyn

 • Rotary extrude granulator for cylinder shape pellets

  Silindr şekilli bölejikler üçin öwrümli ekstrud granulýator

  Aýlanýan granulýatoryň materialy bilen kontakt bölegi owadan görnüşi, göwnejaý gurluşy, ýokary granulasiýa emele geliş tizligi, owadan granulalar, awtomatiki usulda zyňylmagy, el bilen zyňylmagy sebäpli bölejikleriň zeperlenmeginiň öňüni almak we akymyň işlemegi üçin poslamaýan polatdan ýasalýar.

 • Stainless steel spheronizer for shaping pellets into round beads

  Pelletleri tegelek monjuklara öwürmek üçin poslamaýan polat sferonizator

  Bu enjam çygly bölejikleri owadan bölejiklere öwürmek üçin aýlanýan merkezden gaçyryş diski, üfleýji we pnewmatik pürküji ýarag bilen enjamlaşdyrylandyr. Öňki prosesde öndürilen çyg bölejikleri aýlanýan merkezden gaçyryş diskine salyň, üfleýjini işe giriziň we aýlanýan merkezden gaçyryş diskini başlaň, çygly bölejikler ýyllyk boşluk howasynyň täsirine, merkezden gaçyryş güýjüne we özleriniň agyrlyk güýji we aýlaw ýüpi görnüşinde hereket edýärler. Örän ýokary sferikli toplaryň emele gelmegi.

 • High speed wet type rapid shear granulator

  Speedokary tizlikli çygly görnüşli çalt gyrkyjy granulýator

  Poroşok materialy we baglaýjy, silindr gapda aşaky garyndydan doly garylyp, çygly ýumşak material emele getirýär we soňra gapdal oturdylan ýokary tizlikli eriş bilen birmeňzeş çyg bölejiklerine bölünýär. Speedokary tizlikli garyşyk granulýator ýelken bilen goldanýar, küýze gap, garyjy aýlanma we kesýän uçýan pyçak hereketlendiriji hereketlendiriji güýç bolup, material garyşýan pyçak bilen garylýar, material ýykylýar we birmeňzeş garylýar. gysga wagtyň içinde, soň bolsa uçýan pyçak bilen ýasaldy. Bölejikler ahyrsoňy çykaryş portundan aýrylýar we dürli ululykdaky bölejikleriň enjamlaryny almak üçin hereketlendiriji we kesilýän pyçagyň aýlanma tizligi üýtgedilýär.

 • Ocsillating granulator for making food and pharmaceutical pellets

  Iýmit we derman öndüriji bölejikleri ýasamak üçin oklaýjy granulýator

  Yrgyldadýan granulýator zerur granulalara çygly poroşok ýa-da blok ýaly gury materialy ösdürýär. Çygly poroşok garyndysy, granulalary ýasamak üçin aýlanýan deprekiň polo positiveitel we otrisatel aýlanmagy astynda ekrandan mejbury geçmek üçin ulanylýar. enjamlar.

  Bu enjam esasan derman, himiýa, azyk we beýleki pudaklarda dürli şekilli önümlere guradylan bölejikleriň dürli aýratynlyklaryny öndürmek üçin ulanylýar. Şeýle hem, enjam bloklara kondensirlenen gury materiallary ezmek üçin ulanylyp bilner. Böleklere ýüz tutýan ähli materiallar poslamaýan polatdan ýasalýar. Material önümçilik.

 • FL one step fluid bed dryer with granulating and drying function

  Granulirlemek we guratmak funksiýasy bilen bir basgançakly suwuk düşek guradyjy

  Derman granulýasiýasy we örtük. Granulýasiýa: planşet granulalary, granulalar üçin granulalar, kapsulalar üçin granulalar. Örtük: granulalaryň we dermanlaryň gorag gatlagy, reňk taýýarlanyşynyň haýal çykmagy, film, enterik örtük. Iýmit granulýasiýasy we örtük. Bişen şeker, kofe, kakao tozy, ýag poroşok şiresi, aminokislotalar, tagamlar, soganly iýmit. Pestisidler, pigmentler, boýaglar, granulasiýa. Gury poroşok, granula we blok materiallary.