Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

GFG dik ýokary täsirli suwuk düşek guradyjy

Gysga düşündiriş:

Suwuklandyrylan düşek guradyjy, guradyjy enjamlaryň bir görnüşidir, suwuklandyrylan düşek diýlip hem atlandyrylýar, adatça gyzdyryjydan, suwuklandyrylan düşek öýjüginden, siklon bölüjisinden, sumka süzgüçinden, işleýän fanatyndan we iş stolundan ybarat. Materialyň tebigatyna baglylykda siklon bölüji ýa-da sumka süzgüji zerur bolanda saýlanyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ipleörelge

Gaýnadylan guratma suwuklandyrylan düşegi guratmak hem diýilýär. Çygly bölejikleri togtatmak üçin gyzgyn howa akymyny ulanýar. Suwuklandyrylan gaýnag maddy ýylylyk çalşygyny edýär. Yssy howa bugarýan çyglylygy ýa-da organiki erginçini alýar. Materiallary ýerine ýetirmek üçin gyzgyn howa akymyny ulanýar. Köpçülikleýin ýylylygy geçirmegiň howa gaty berk iki fazaly asma aragatnaşyk usuly çyg bölejiklerini guratmak maksadyna ýetýär. Suwuklandyrylan düşegi guratmak tehnologiýasy, ýylylygy geçirmek we köpçülikleýin geçirmek boýunça iki özara prosesi öz içine alýar. Konweksiýany guratmak prosesinde gyzgyn howa çygly material bilen kontakt arkaly ýylylyk energiýasyny materialyň ýüzüne geçirýär, soňra bolsa ýylylygy materialyň iç ýüzüne geçirýär. Bu ýylylyk geçiriş prosesi; çygly material gyzdyrylanda, ýerüsti çyglyk ilki buglanýar we içki çyglyk materialyň ýüzüne suwuk ýa-da gaz görnüşinde ýaýraýar we howada yzygiderli buglanýar, materialyň çyglylygy kem-kemden azalýar, we guratmak tamamlandy. Bu köpçülikleýin geçirmek prosesi.

Heatingyladyşdan we arassalanandan soň, howa GFG seriýasynyň aşaky böleginden ýokary öndürijilikli gaýnadyjy guradyjy, induksiýa fanaty tarapyndan girizilýär we kepeniň deşilen mesh plastinkasyndan geçýär. Iş otagynda suwuklandyrma garyjy we otrisatel basyşyň netijesinde emele gelýär, çyglyk çalt bugarýar we soň gaz gazy bilen alynýar we material çalt guradylýar.

GFG vertical fluid bed dryer

Aýratynlyklary

GFG seriýaly suwuklandyrylan düşek, ýokary täsirli gaýnadýan guradyjy, öli burçlardan gaça durmak üçin tegelek gurluşdyr
Krowat çygly materiallaryň bir bölegi we guradyş döwründe kanal emele gelmezligi üçin garyjy enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr
GFG seriýasy ýokary öndürijilikli gaýnadyjy guradyjy, ýokary oturdylan sumka süzgüji antistatiki ýörite süýümdir, işlemek üçin howpsuz
Amatly, amatly, çalt we jikme-jik maglumat bermek
GMP standartyna laýyklykda döredilen negatiw basyş amalyny möhürläň
GFG seriýaly ýokary öndürijilikli gaýnadyjy guradyjy hem talaplara laýyklykda awtomatiki iýmitlendirmek we boşatmak üçin dizaýn edilip we öndürilip bilner

Arza diapazony

Lukmançylyk, azyk, iýmit, himiýa senagaty we ş.m. çygly granulalar we poroşok materiallaryny guratmak.
Buraw ekstruziýa bölejikleri, swing bölejikleri, ýokary tizlikli garyşyk bölejikleri.
Uly bölejikler, ownuk bloklar, ýelimli bloklar we granular materiallar.
Guradylanda sesiň üýtgemegi, degirmen taro, akrilamid we ş.m.

Vertical fluid bed dryer3
Vertical fluid bed dryer1
Vertical fluid bed dryer2

Tehniki parametrler

Haryt

Bölüm

Görnüşi

Potensial

Kg

60

100

120

150

200

 

300

500

1000

janköýer

tizlik

m3/ sag

2361

3488

4000

4901

6032

 

7800

10800

1 500

howa basyşy

mmH2O

594

533

533

679

787

 

950

950

1200

kuwwat

kw

7.5

11

11

15

22

 

30

37

75

güýçlendiriji güýç

kw

0.4

0.55

0.55

1.1

1.1

 

1.1

1.5

2.2

gyjyndyryjy tizlik

rpm

11

bug sarp etmek

kg / sag

141

170

170

240

282

 

366

451

800

iş wagty

min

15-3 (materiallara bagly

magistralyň beýikligi

mm

2700

2900

2900

2900

3100

 

3600

3850

5800


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň