Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Suwuk düşek guradyjy

  • Continuous horizontal vibrating fluid bed dryer

    Üznüksiz kesel titreýän suwuk düşek guradyjy

    Suwuklandyrylan düşek guradyjy, iýmit girelgesinden materiallaryň maşyna girýän ýeri. Wibrasiýa täsirinde materiallar gorizontal suwuklandyrylan düşege zyňylýar we üznüksiz öňe gidýär. Yssy howa suwuklandyrylan düşegiň üstünden ýokary geçýär we çygly materiallar bilen ýylylygy çalyşýar. Şondan soň, siklon aýyryjy tarapyndan tozan aýrylandan soň, çygly howa çykýan howa bilen boşadylýar we gury materiallar akym girelgesinden çykýar.

  • GFG vertical high efficient fluid bed dryer

    GFG dik ýokary täsirli suwuk düşek guradyjy

    Suwuklandyrylan düşek guradyjy, guradyjy enjamlaryň bir görnüşidir, suwuklandyrylan düşek diýlip hem atlandyrylýar, adatça gyzdyryjydan, suwuklandyrylan düşek öýjüginden, siklon bölüjisinden, sumka süzgüçinden, işleýän fanatyndan we iş stolundan ybarat. Materialyň tebigatyna baglylykda siklon bölüji ýa-da sumka süzgüji zerur bolanda saýlanyp bilner.