Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Guradyjy maşyn

 • Stainless steel roller scraper dryer for drying slurry

  Guramagy guratmak üçin poslamaýan polat rolikli gyryjy guradyjy

  Rolik gyryjy guradyjy, üznüksiz guradyjy enjamlaryň aýlanýan içki ýyladyş geçiriji görnüşidir. Aýlanýan deprek aşaky çukuryndan geçýär we galyň material plyonkasyna ýapyşýar. Heatylylyk turbanyň üsti bilen depäniň içki diwaryna daşalýar, deprek daşky diwaryna geçirilýär we soňra iýmitlendiriji filme geçirilýär, şeýlelik bilen material filmdäki çyglyk bugaryp, dehidizasiýa edilýär we dehidizasiýa edilýär. Çyglylygy öz içine alýan material guradylýar. Guradylan material deprekden gurnalan gyryjy tarapyndan deprekden, gyryjynyň aşagyndaky nurbat konweýerine gysylýar we guradylan material nurbat konweýeriniň üsti bilen ýygnalyp gaplanýar.

 • Big capacity Multi-level belt dryer

  Uly kuwwat Köp derejeli guşak guradyjy

  DW seriýaly köp gatly guşak guradyjylar, partiýa öndürmek üçin üznüksiz guradyjy enjamlardyr. Gowy howa geçirijiligi bolan çybyklary, zolaklary we granular materiallary guratmak üçin ulanylýar. Suwsyzlandyrylan gök önümler, katalizatorlar, Hytaý ösümlik dermanlary we ş.m. Çyglylygy ýokary we ýokary material temperaturasy bolan materiallar üçin has amatlydyr. Guradyjylaryň bu tapgyry, çalt guratmagyň tizliginiň, ýokary bugarmagyň intensiwliginiň we önümiň hiliniň artykmaçlyklaryna eýedir.

 • Single level belt dryer for fruit and vegetable dehydration

  Miwe we gök önümleriň suwsuzlanmagy üçin bir derejeli guşak guradyjy

  DW bir gatly guşak guradyjy, yzygiderli howa guradyjy enjam bolup, howa geçirijiligi gowy bolan zolaklary, zolaklary we granula materiallaryny guratmak üçin ulanylýar. Suwsyzlandyrylan gök önümler, hytaý ösümlik dermanlary we ş.m. üçin ýokary çyglylyk bar, bu temperaturanyň ýokary bolmagyna ýol berilmeýän materiallar üçin has amatlydyr; guradyjylaryň bu tapgyry çalt guratmagyň tizliginiň, ýokary bugarmagyň intensiwliginiň we önümiň hiliniň artykmaçlyklaryna eýedir.

 • Low temperature double cone rotary vacuum dryer

  Pes temperatura goşa konus aýlanýan vakuum guradyjy

  Jübüt konus aýlanýan vakuum guradyjy, garyşyk we wakuum guratmagy birleşdirýän guradyjy enjamdyr. Wakuum guratmak prosesi materialy möhürlenen silindrde goýmak we wakuum ulgamyny yzygiderli guradyljak materialy gyzdyrýan wagtyňyz wakuum çekmek üçin, materialyň içindäki suw basyş arkaly ýer ýüzüne ýaýramagydyr. tapawut ýa-da konsentrasiýa tapawudy, we suw molekulalary (ýa-da beýleki kondensirlenmedik gaz) materialyň üstünde ýeterlik kinetiki energiýa alýar, molekulalaryň arasyndaky özara çekişmäni ýeňip geçenden soň wakuum kamerasynyň pes basyş giňişligine ýaýraýar we şeýle gatydan bölünmegi tamamlamak üçin vakuum nasosy bilen sorulýar.

 • Stainless steel hot air circulation drying oven

  Poslamaýan polatdan gyzgyn howa aýlanyşy guradyjy peç

  CT-C seriýaly gyzgyn howa aýlanyş peçleri pes sesli, ýokary temperatura çydamly eksenel akym fanaty we awtomatiki temperatura gözegçilik ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr. Tutuş aýlanyş ulgamy doly gurşalan, peçiň ýylylyk netijeliligini adaty guradyş otagynyň 3-7% -inden häzirki 35-45% -e çenli ýokarlandyrýar, ýylylyk netijeliligi 50% -e ýetip biler. CT-C gyzgyn howa aýlanyş peçiniň üstünlikli dizaýny, ýurdumyň gyzgyn howa aýlanyş peçini içerki we daşary ýurt derejesine ýetirdi.

 • Low temperature rake vacuum dryer for paste

  Goýmak üçin pes temperaturaly dury wakuum guradyjy

  Bu enjam täze gorizontal partiýa wakuum guradyjy enjamdyr. Çygly material geçiriji bilen bugarýar we gyzgyn ýerdäki materialy yzygiderli aýyrmak üçin gyryjy gyjyndyryjy enjamlaşdyrylýar we konteýnerde aýlanyş akymyny emele getirýär. Suw bugarandan soň vakuum nasosy bilen çykarylýar.

 • Low temperature vacuum tray dryer

  Pes temperatura vakuum lýubo guradyjy

  Wakuum guratmak diýilýän zat, wakuum şertlerinde guradylan materiallary gyzdyrmak we guratmakdyr. Wakuum nasosy howany we çyglylygy çykarmak üçin ulanylsa, guratmagyň tizligi tizlener.

  Bellik: Kondensator ulanylsa. Materialdaky erginçini kondensator arkaly dikeldip bolýar. Eger çözüji suw bolsa, energiýa goýumlaryny tygşytlap, kondensator aýrylyp bilner.

 • Rotray tray dryer for drying chemical powder and pellets

  Himiki poroşoklary we bölejikleri guratmak üçin gap-gaç guradyjy

  Gatnaşyk görnüşi üznüksiz guradyjy, ýokary derejede geçiriji görnüşli üznüksiz guradyjy enjamdyr. Özboluşly gurluşy we iş ýörelgesi, ýokary ýylylyk netijeliliginiň, az energiýa sarp edilişiniň, kiçi aýak yzynyň, ýönekeý konfigurasiýanyň, amatly işleýişiň we gözegçiligiň we amatly iş gurşawynyň aýratynlyklaryny kesgitleýär. Himiki serişdelerde, lukmançylykda, pestisidlerde, iýmitde, iýmitde we oba hojalygynda giňden ulanylýar. Önümi gaýtadan işlemek ýaly pudaklarda guradyş amallary. Dürli pudaklarda iş ýüzünde gowy garşylanýar. Indi üç görnüşli atmosfera basyşy, howa geçirijiligi, wakuum, 1200, 1500, 2200, 3000 dört görnüşi öndürýär, A (uglerod polat), B (materiallar bilen poslamaýan polat), C (B esasynda bug turbalaryny goşuň) ) Roadol, esasy şaha we ýaý poslamaýan polatdan, silindr we örtük poslamaýan polatdan örtülendir).

 • Stainless steel spin flash dryer for drying powder

  Guradyjy poroşok üçin poslamaýan polat pyrlanýan fleş guradyjy

  XSG seriýaly aýlaw fleş guradyjy, güýçli aýlanýan ýel meýdanyny emele getirmek üçin agitator tarapyndan dolandyrylýan guradyjynyň düýbüne täsirli gyzgyn howa. Goýma materialy nurbat iýmitlendirijisinden guradyja girýär. Speedokary tizlikli aýlanýan garyjy pyçagyň güýçli täsiri astynda material täsir, sürtülme we gyrkym güýji bilen dargaýar. Blok materialy çalt ezilýär, yssy howa bilen doly baglanyşýar we gyzdyrylýar, guradylýar.

 • hollow blade dryer for drying paste

  pastany guratmak üçin içi boş pyçak guradyjy

  Paddle guradyjy, guradyş maksadyna ýetmek üçin çygly materiallary ýylylyk göterijisi we gyzgyn ýer bilen doly habarlaşmak üçin enjamyň içinde garyjy pürs bilen pes tizlikli hereketlendiriji guradyjydyr. Gurluşy umumydyr. Gorizontal, goşa ok ýa-da dört ok. Paddanyň guradyjylary gyzgyn howa görnüşine we geçiriji görnüşine bölünýär. Önüm jikme-jiklikleri surat ýygnamak bilen baglanyşykly in engineeringener animasiýa görkezişi.

 • Continuous horizontal vibrating fluid bed dryer

  Üznüksiz kesel titreýän suwuk düşek guradyjy

  Suwuklandyrylan düşek guradyjy, iýmit girelgesinden materiallaryň maşyna girýän ýeri. Wibrasiýa täsirinde materiallar gorizontal suwuklandyrylan düşege zyňylýar we üznüksiz öňe gidýär. Yssy howa suwuklandyrylan düşegiň üstünden ýokary geçýär we çygly materiallar bilen ýylylygy çalyşýar. Şondan soň, siklon aýyryjy tarapyndan tozan aýrylandan soň, çygly howa çykýan howa bilen boşadylýar we gury materiallar akym girelgesinden çykýar.

 • Lab spray dryer with glass or 316L chamber

  Aýna ýa-da 316L kameraly laboratoriýa pürküji guradyjy

  Miniatýura laboratoriýa pürküji guradyjy (kiçi pürküji guradyjy) ykjam dizaýna eýe. Laboratoriýada ýa-da ýörite işlenmedik poslamaýan polat çarçuwada özbaşdak ýerleşdirilip bilner. Öz-özüne bagly we beýleki desgalar bolmasa işledip biler. Synag düwmesine başlamak, uly reňkli LCD duýgur ekran işleýşi, doly awtomatiki ýa-da el bilen gözegçilik etmegiň iki iş tertibi kabul edilip bilner, bu tejribe işine gözegçilik we gözegçilik etmek üçin amatly. Uly göwrümli, pes sesli we ajaýyp guratma täsiri bolan pürküji guradyjy.

12 Indiki> >> Sahypa 1/2