Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Uly kuwwat Köp derejeli guşak guradyjy

Gysga düşündiriş:

DW seriýaly köp gatly guşak guradyjylar, partiýa öndürmek üçin üznüksiz guradyjy enjamlardyr. Gowy howa geçirijiligi bolan çybyklary, zolaklary we granular materiallary guratmak üçin ulanylýar. Suwsyzlandyrylan gök önümler, katalizatorlar, Hytaý ösümlik dermanlary we ş.m. Çyglylygy ýokary we ýokary material temperaturasy bolan materiallar üçin has amatlydyr. Guradyjylaryň bu tapgyry, çalt guratmagyň tizliginiň, ýokary bugarmagyň intensiwliginiň we önümiň hiliniň artykmaçlyklaryna eýedir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt barada umumy syn

DW seriýaly köp gatly guşak guradyjylar, partiýa öndürmek üçin üznüksiz guradyjy enjamlardyr. Gowy howa geçirijiligi bolan çybyklary, zolaklary we granular materiallary guratmak üçin ulanylýar. Suwsyzlandyrylan gök önümler, katalizatorlar, Hytaý ösümlik dermanlary we ş.m. Çyglylygy ýokary we ýokary material temperaturasy bolan materiallar üçin has amatlydyr. Guradyjylaryň bu tapgyry, çalt guratmagyň tizliginiň, ýokary bugarmagyň intensiwliginiň we önümiň hiliniň artykmaçlyklaryna eýedir.

Tor guşak guradyjy partiýa we üznüksiz guradyjy enjamdyr. Heatingyladyşyň esasy usullary elektrik bilen ýylatmak, bug bilen ýylatmak we yssy howany ýylatmakdyr. Esasy ýörelge, kemerdäki materiallary deň derejede ýaýratmakdyr. Tor kemeri guradyjyda yza we öňe hereket etmek üçin geçiriji enjam tarapyndan dolandyrylýan 12-60 tor polat kemerini kabul edýär. Yssy howa materiallaryň içinden akýar we guratmak maksadyna ýetmek üçin zeýkeş deşiginden suw buglary akýar. Gutynyň uzynlygy adaty bölümlerden durýar. Spaceeri tygşytlamak üçin guradyjy köp gatlakly görnüşde edilip bilner.

Önümiň beýany

DW seriýaly köp gatly guşak guradyjy, partiýa öndürmek üçin üznüksiz guradyjy enjamdyr. Gowy howa geçirijiligi bolan çybyklary, zolaklary we granular materiallary guratmak üçin ulanylýar. Suwsyzlandyrylan gök önümler, katalizatorlar, hytaý ösümlik dermanlary we ş.m. çyglylyk üçin ýokary material temperaturasy we ýokary material temperaturasy bolan materiallar üçin has amatlydyr; guradyjylaryň bu tapgyry çalt guratmagyň tizliginiň, ýokary bugarmagyň güýjüniň we önümiň hiliniň artykmaçlyklaryna eýedir. Formadan soň guradyp bolýar.

Öndürijilik aýratynlyklary

DWB seriýaly köp gatly guşak guradyjylar, pes guratma derejesi bilen kyn-gury materiallary uly göwrümli öndürmek üçin amatlydyr. Enjamlaryň ykjam gurluşy, kiçi aýak yzy, ýönekeý işleýşi, amatly tehniki hyzmaty we durnukly işleýşi bar. Materialyň guradyş aýratynlyklaryna görä dürli gyzgyn howa aýlanyşyny guratmak görnüşlerine düzülip bilner. Bu yssy howa aýlanyş peçiniň uzalmagy we kämilleşdirilmegi bolup, metallurgiýa goşundylarynda, himiki serişdelerde, iýmitde, gaplamakda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar. Kärhana tehnologiýasynyň ösmegi we önüm tehnologiýasynyň mazmunynyň gowulaşmagy bilen köp gatly guşak guradyjylar uly göwrümli önümçiligi, diwersifikasiýa, merkezleşdirilen gözegçiligi we üznüksiz önümçiligi kanagatlandyrmak ukybyna eýe. Highokary netijelilik, energiýa tygşytlamak we aňsat dolandyrmagyň artykmaçlyklary bar.

Multi-level belt dryer4
Multi-level belt dryer5
Multi-level belt dryer3

Gurluşyň çyzgysy

Multi-level belt dryer01

Tehniki parametrler

Görnüş birligi DW3-1.2-8 DW3-1.2-10 DW3-1.6-8 DW3-1.6-10 DW3-2-8 DW3-2-10
Bölüm belgisi   4x3 5x3 4x3 5x3 4x3 5x3
Guradyş bölüminiň uzynlygy m 24 30 24 30 24 30
Materialyň galyňlygy mm 10-80   
Temperatura 50 ~ 140   
Bug basyşy Mpa 0,2 〜0.8   
Bug sarp etmek kg / sag 360-600 420-720 450-840 480-960 480-960 630-1350
Heatylylyk çalşygynyň meýdany  m2 816 1020 1056 1320 1344 1680
Guramak güýji kgH2S / sag 150-450 220-550 240-600 280-750 280-750 350-900
Içindäki güýç enjamlary kWt 30.8 37.4 42 51 56 68
Daşarda elektrik enjamlary kWt 35.3 41.9 46.5 55.5 60.5 72.5
Umumy ölçegler m 9.77x2.2x4.5 11.77x2.2x4.5 9.77x2.6x4.5 11.77x2.6x4.7 9.77x3.06x4.9 11.77x3.06x4.9
Agram Kg 4800x3 5780x3 5400 x3 6550x3 6350 x3 7800x3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň