Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

CHangzhou YanlongGuradyjy enjamlar ş. Kompaniýa, Hytaýyň guradyjy enjamlarynyň doglan ýeri bolan Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäheriniň Týanning etrabynyň Zhenglu şäherçesinde ýerleşýär. Çanjounyň ýetişen guradyjy enjamlaryny öndürmek we gaýtadan işlemek gurşawynyň artykmaçlyklaryna we guratmak zehinleriniň konsentrasiýasyna esaslanyp, häzirki wagtda enjamlary köpeltmek we guratmak, garyşdyrmak, ezmek we granulirlemek boýunça doly görnüşleri bolan içerki kärhana.

Kompaniýanyň tertibi

ico

Kompaniýada birnäçe guradyjy enjam dizaýny we önümçilik hünärmenleri we tehniki işgärleri we häzirki zaman ýokary hilli dolandyryş topary bar, şolardan bäş hünärmen we tehniki işgär bu pudakda 10 ýyldan gowrak tejribe toplady. Içerde we daşary ýurtda ösen tehniki tejribäni we müşderileriň hakyky önümçilik zerurlyklaryna çuňňur düşünmek, dizaýny, ösüşi, önümçiligi, gurnamany we hyzmaty birleşdiriň we önümiň hilini üpjün etmek üçin degişli hil ulgamynyň standartlaryna laýyklykda berk durmuşa geçiriň. Guradyjy enjamlary işläp düzmekde we gözlegde, öňdebaryjy we energiýa tygşytlaýan önümleriň bir toparyny yzygiderli täzeläp, üýtgedýäris, dizaýn edýäris we öndürýäris, şol bir wagtyň özünde müşderilere has gowy we has çalt hyzmat etmek üçin satylan önümleriň müşderi we enjam arhiwini döredýäris. takyk!

Kompaniýa her dürli guradyjy enjamlary, garyşyk enjamlary, üweýji enjamlary, granulasiýa enjamlaryny öndürýär. Önümler derman, himiýa, azyk, ýeňil senagat, gurluşyk materiallary we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. Işjeň täzelik ediň, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryň, ýokary tehnologiýaly önümleri ösdüriň, ösen önümçilik tehnologiýasyny siňdiriň we öwreniň we müşderilere hakykatdanam has gowy peýdalary getiriň. Birinji derejeli guratma markasyny döretmek biziň gözlegimizdir! Abraý kärhananyň binýady, önümiň hilini ýokarlandyrmak, hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak we müşderileri kanagatlandyrmak biziň maksadymyzdyr! Gowy gelejek üçin Win-win hyzmatdaşlygy!