Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    edf
    yanlong about01

Kompaniýa her dürli guradyjy enjamlary, garyşyk enjamlary, üweýji enjamlary, granulasiýa enjamlaryny öndürýär. Önümler derman, himiýa, azyk, ýeňil senagat, gurluşyk materiallary we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. Işjeň täzelik ediň, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryň, ýokary tehnologiýaly önümleri ösdüriň, ösen önümçilik tehnologiýasyny siňdiriň we öwreniň we müşderilere hakykatdanam has gowy peýdalary getiriň.

HABARLAR

news

Çançzhououanlong guradyjy enjamlar kärhanasy

Kompaniýada birnäçe guradyjy enjam dizaýny we önümçilik hünärmenleri we tehniki işgärleri we häzirki zaman ýokary hilli dolandyryş topary bar, şolardan bäş hünärmen we tehniki işgär bu pudakda 10 ýyldan gowrak tejribe toplady.

Bu gün in engineenerimiz Guizhou prowisine geldi, Guýangdaky azyk goşundylaryny öndürýän bir müşderini görüň. Biziň inerenerimiz iýmit goşundy mikseriniň iş ýagdaýyny barlady, bu goşa nurbatly mikser üç ýyl bäri gaty gowy işleýär, müşderi enjamlarymyz bilen gaty berkleşýär, gidýärler ...
Weterinariýa derman granulalaryny ýasamak isleýän Serbiýa müşderisi üçin FL-60 suwuk düşek granulýatory, bu krowat granulýatory 24KW + 12KW iki sany gyzdyryjy kabul etdi, şonuň üçin müşderi guradyş temperaturasyny has gowy kesgitläp we güýji tygşytlap biler. Bu suwuk düşek granulýatorynyň parametri aşakdaky ýaly: Model ...